top of page

מדיניות הפרטיות

 

טיפטופ-מאץ' בע"מ ("החברה") מספקת כחלק משירותיה, פלטפורמה המאפשרת למשתמש* ליצור קשר ולהיפגש, באופן וירטואלי ו/או פנים אל פנים, עם משתמש אחר. 

כלילקו Cilco היא שם האפליקציה, היכן שרשום במסמך זה טיפטופ-מאץ' התייחסות כאילו רשום כלילקו ולהפך.

למטרות מדיניות פרטיות זו, המונח "משתמש", כולל משתמשים רשומים, משתמשים פוטנציאלים, ו/או כל מי שמבקר באתר החברה ו/או מוריד את יישומון החברה. כל סוגי השירותים אשר מוצעים ע"י החברה למשתמשים יקראו להלן: "השירותים".
על מנת להציע, לפתח, לספק לפרסם ולתחזק את השירותים, החברה אוספת ומעבדת מידע, כולל, בין היתר, מידע אישי אשר מזהה, קשור, מתאר, יכול להיקשר עם, או יכול באופן סביר להיות מחובר, באופן ישיר או עקיף, עם צרכן מסוים או משק בית מסוים, ואשר ייקרא להלן "מידע".
בפרט, החברה אוספת מהמשתמשים את קטגוריות המידע הבא:
מדיניות פרטיות זו, תחול על כל מתכונת באמצעותה החברה מספקת את השירותים, ובכלל זה, בין היתר, אתר החברה ויישומון החברה, וכמו כן על כל אחד מהשירותים המסופקים על ידי החברה.

הערה : החברה לא מקליטה או שומרת קטעי וידאו של המשתתפים.


1. איסוף מידע
המקורות העיקריים דרכם אוספת החברה מידע הינם:
א. פעולות המבוצעות ע"י משתמשים בעת השימוש בשירותים,                                                            

ב. מידע המסופק לחברה בהסכמת המשתמש ובאופן רצוני.
ג. מידע הנאסף על ידי צדדים שלישיים, דוגמת קבלני משנה, אשר החברה מתקשרת עמם לצורך אספקת השירותים.
 
2. השימוש שעושה החברה במידע
החברה משתמשת ומעבדת את המידע למטרות הבאות / במקרים הבאים:
א. על מנת לפתח, לשפר ולספק את השירותים.
ב. על מנת לחבר בין משתמשים.
ג. למטרות אבטחה.
ד. להבטיח עמידה בדרישות חוקיות.
ה. במקרה של הליכים משפטיים הנוגעים למשתמש.
ו. לצורך אימות זהות משתמש.
 
3. העברת מידע
החברה תחזיק את המידע תחת אבטחה קפדנית, בהתאם לדרישות הדין הרלוונטי הנוגע להגנת המידע. יתכן והחברה תעביר ו/או תשתף את המידע במקרים הבאים/ למטרות הבאות:
א. בהסכמת נשוא המידע.
ב. בהיקף הנדרש לצורך אספקת השירותים. לדוגמא, שיתוף חלק מהמידע עם משתמשים אחרים, לצורך יצירת חיבור בין המשתמשים.
ג. לצורך עמידה בדרישות חוקיות.
ד. למטרות סיוע במניעת עבירה או בחקירת עבירה.
ה. לשמירה על בטחונו של אדם אחר.
ו. לאכיפת זכויותיה המשפטיות של החברה.
ז. במקרה של מיזוג, מכירה, רכישה, ארגון מחדש, פירוק, או כל סוג אחר של שינוי בשליטה בחברה.

 
4. העברת מידע בין מדינות
העברת המידע, כמפורט בסעיף 3 לעיל, עלולה לכלול גם העברת מידע בין מדינות. לדוגמא, כאשר השירותים ניתנים למשתמשים אשר נמצאים במדינות שונות, ו/או כאשר שרתי החברה אינם ממוקמים במדינתו של המשתמש. כל העברת מידע בין תחומי שיפוט שונים תיעשה בכפוף לדינים החלים בנוגע להעברת המידע.
 
5. זכויות המשתמש
בכפוף ובהתאם לדינים החלים בנוגע להגנת המידע, משתמשים רשאים להגיש בקשה לסקירה, עדכון ו/או מחיקת המידע הנוגע אליהם שנאסף ע"י החברה. אין בכך כדי לחייב את החברה לשחזר מידע שאינו משוייך למשתמש ספציפי, או לחבר בכל דרך אחרת, חלקי מידע שאינם נשמרים כמידע אישי.
אם משתמש סבור כי המידע אודותיו אינו מדויק, הוא חלקי או אינו מעודכן, הוא רשאי לשלוח לחברה בקשה לעדכון המידע.
במקרה בו בקשה לקבלת מידע קשורה במשתמש אחר, לדוגמא בקשה לקבלת הודעה או שיחה שהתקבלה ממשתמש אחר כאמור אגב השימוש בשירותים, המשתמש האחר מוכרח להיות צד לבקשה על מנת שהחברה תיענה לה.
החברה תעשה ככל שביכולתה על מנת להגיב, לסקור, לעדכן ו/או למחוק בקשות כאמור, מוקדם ככל הניתן, ובכל מקרה לא יאוחר מ-90 ימים. במידה ויידרש פרק זמן ארוך יותר, בשל ההיקף או סוג הבקשה, יתכן והחברה תאריך פרק זמן זה ב-90 ימים נוספים, באמצעות התראה בכתב למשתמש.
במקרה בו משתמש ביקש את המידע עליו, החברה תספק את המידע בפורמט נייד המאפשר העברת המידע לצד שלישי. מידע כאמור אפשר שיכלול:
– קטגוריות המידע שהחברה אספה אודות המשתמש.
– קטגוריות של המקורות למידע שהחברה אספה אודות המשתמש. 
–  החלקים הספציפיים של המידע שהחברה אספה אודות המשתמש.
 
מבלי לגרוע מזכויות החברה בהתאם לדין החל, החברה רשאית לדחות בקשות למחיקת מידע כאשר שמירת המידע נדרשת על מנת: לקיים את התחייבויות החברה למשתמש, לזהות תקריות אבטחה, לזהות טעויות ולפתור תקלות במערכת, להתגונן מפני פעילות לא חוקית או להביא לדין את אלו שאחראים לפעילות כאמור, או כאשר הגילוי, עדכון או מחיקה של המידע אסורים על פי הדין החל.
משתמשים לא יופלו לרעה בעקבות הגשת בקשות כאמור.
 
6.  מדיניות עוגיות (Cookies)
החברה משתמשת בעוגיות, ובטכנולוגיות דומות על מנת לזהות משתמשים ואת מכשיריהם, לאסוף מידע סטטיסטי, למטרות אבטחה, וכדי לספק את השירותים באופן מאובטח ומשופר, כולל, בין היתר: זכירת העדפות המשתמש, התאמת תוכן אישית ופרסום מותאם אישית. השימוש בשירותים, ובכלל זה, בין היתר, אתר החברה ויישומון החברה, ייחשבו כהסכמת המשתמש לאיסוף המידע, לצורך המטרות המוזכרות במדיניות העוגיות של החברה (סעיף 6 זה). קיימים דפדפני אינטרנט אשר מאפשרים חסימת עוגיות. יתכן וניתן למצוא בכפתור ה"עזרה" בדפדפן שלך הוראות בנוגע לדרך חסימת העוגיות בדפדפנים. חסימת השימוש בעוגיות עלולה להשפיע לרעה על אפשרות החברה לספק את השירותים.
 
7. הגנה על המידע
החברה שומרת את המידע תחת אבטחה קפדנית, ובהתאם להוראות דיני אבטחת המידע החלים, בנוגע לכל משתמש.
 
8. פרטיות ילדים
השירותים מוגבלים למשתמשים מעל גיל 18. החברה אינה מתירה למשתמשים מתחת לגיל 18 להשתמש בשירותים ואינה אוספת ביודעין מידע מאף אדם מתחת לגיל 18.
 
9. תושבי האיחוד האירופאי
כיום, החברה אינה מציעה את שירותיה ו/או מספקת את שירותיה לתושבי האיחוד האירופאי. אם הינך תושב האיחוד האירופאי, הנך מתבקש שלא להשתמש בשירותים בכל צורה או דרך וכמו כן הוראות מדיניות פרטיות זו אינן מגינות עליך.
 
10. שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת. הגרסה המעודכנת של מדיניות הפרטיות תהיה זמינה למשתמשים באתר החברה. החברה תודיע למשתמשים על כל שינוי לרעה במדיניות הפרטיות של החברה, באמצעות הודעה באתר החברה או בכל דרך שתמצא החברה לנכון.

*מטעמי נוחות מסמך זה מנוסח בלשון זכר. הפניה היא לכל המינים.

bottom of page